Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE PROGRAME TURISTIČNE AGENCIJE ODPELJI.SE


I. SPLOŠNA DOLOČILA

• Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del potovanja, ki jo skleneta ODPELJI.SE TURISTIČNA AGENCIJA Damjana Račič s.p. (v nadaljevanju ODPELJI.SE) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma; potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju program).
• V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.
• Priporočamo, da se pred plačilom akontacije, oziroma pisno prijavo seznanite z vsebino Splošnih pogojev, ki so objavljena na internetni strani www.odpelji.se, oziroma jih lahko prejmete v ODPELJI.SE ali pooblaščeni agenciji.

II. CENE

• Cene so določene v programih in veljajo od dneva objave programa za gotovinsko plačilo oziroma bančno nakazilo.
• ODPELJI.SE si pridržuje pravico do spremembe cene potovanja zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov ali drugih storitev (letališke pristojbine), ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja Obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitnih spremembah cen ODPELJI.SE obvesti potnika pisno ali ustno, najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe brez stroškov, ODPELJI.SE pa potniku povrne vplačani znesek.
• ODPELJI.SE lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in na način, kot predvideva program. V tem primeru ODPELJI.SE ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi na kraju samem (v tujini).

III. STORITVE, VŠTETE V CENI PROGRAMA

• Če ni v programu določeno drugače, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
• Če ni v programu določeno drugače, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v navadni (standardni) dvoposteljni sobi.

IV. POSEBNE STORITVE

• Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceno programa (enoposteljna soba, višja kategorija sobe, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.
• V primeru, da so k posameznemu programu razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.
• Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.
• Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku ODPELJI.SE v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PRIJAVA

• Potnik se za programe, ki jih organizira ODPELJI.SE prijavi v poslovalnici ODPELJI.SE ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi potnik prejme račun oziroma predračun, kateri velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati stroške rezervacije.
• Potnik se s plačilom akontacije tudi zaveže, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za ODPELJI.SE.
• V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
• Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko mu ODPELJI.SE pisno potrdi njegovo prijavo. V tem primeru se šteje, da je potnik predhodno seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

VI. ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša določen odstotek cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:
1) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje,
2) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje, sestre), ki potniku onemogočajo potovanje,
• Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokumentov v roku najkasneje treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokumente, da ne more potovati (zdravniško spričevalo…), ni pa plačal odstopnine, ODPELJI.SE obdrži vplačan znesek, kot je določen v X. členu teh Splošnih pogojev.
• V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom potovanje odpovedal, mora ODPELJI.SE predložiti zahtevane dokumente in plačati račun v celoti. ODPELJI.SE dokumente posreduje zavarovalnici in ko/če zavarovalnica odobri zahtevek, ODPELJI.SE prejme denar in ga vrne potniku.
• S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča.
• Ne glede na plačano odstopnino ima ODPELJI.SE v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov prijave in odjave, prav tako se potniku ne vrne vrednost vplačane odstopnine.
• Znesek odstopnine po ceniku zavarovalnice Europäishe Reiseversicherung AG.
• Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

VII. PLAČILO

• Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v ODPELJI.SE, pooblaščenih agencijah oziroma na TRR ODPELJI.SE.
• Potnik ob prijavi plača rezervacijo, ki znaša 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 15 dni pred pričetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in ODPELJI.SE ravna po določilih o potnikovi odpovedi programa. 

Možno plačilo na obroke do 12 obrokov s karticami Master card in Visa. Strošek obdelave podatkov 25 EUR. V primeru plačila na obroke s kartico Dinersa do 36 obrokov je strošek obdelave podatkov 4% vrednosti nakupa.

VIII. ZAVAROVANJE

• Zavarovanja navadno niso vključena v ceno programa (razen če je na programu navedeno drugače), zato vam priporočamo, da sklenete zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem in bivanjem v tujini.

IX. POTNIKOVA SPREMEMBA REZERVACIJE

• Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta še mogoča, ODPELJI.SE bremeni potnika za 20 EUR po prijavnici/voucherju. Spremembo lahko potnik sporoči najpozneje 15 dni pred začetkom potovanja.
• Vsaka sprememba termina potovanja znotraj enega meseca do odhoda se ne smatra več kot sprememba, ampak kot odpoved potovanja, za katero velja navedena tabela v določilih o potnikovi odpovedi programa.

X. POTNIKOVA ODPOVED PROGRAMA

Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima ODPELJI.SE pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
• od dneva prijave do 80 dni pred odhodom 40% cene aranžmaja
• 79-70 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja
• 69-60 dni pred odhodom 60 % cene aranžmaja
• od 59 dni pred odhodom ali neudeležba na potovanju 100% cene aranžmaja
• v primeru, da je v program vključena letalska vozovnica, veljajo Splošni pogoji posameznih letalskih prevoznikov o odpovedi letalske vozovnice.
• V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.
• Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa ali svojo odpoved sporočiti pisno. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da potovanje ni odpovedal.
• Med potovanjem lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
• V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov.
• Potnik lahko med potovanjem spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil ODPELJI.SE), s tem, da mora ODPELJI.SE, kot organizatorja programa, o vsaki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja.
• V primeru, da se iz kateregakoli razloga spremeni potek potovanja, je potnik dolžan o tem takoj obvestiti ODPELJI.SE in lokalnega agenta v deželi, v kateri se program izvaja. Če ODPELJI.SE ni obveščen o spremembah/motnjah, ki so nastopile med izvajanjem programa, na to ne more vplivati, enako ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti za spremembo zaradi nastalih motenj ali ovir. Potnik je dolžan obvestiti ODPELJI.SE o spremembah, problemih, motnjah in ovirah, ki so nastale pri
izvedbi predvidenega programa in ne na svojo roko, brez vednosti ODPELJI.SE ukrepati. V primeru ukrepanja na svojo roko, potnik vse nastale stroške zaradi takega ukrepanja prevzame sam.

XI. POTNIKOVA ODPOVED LETALSKIH VOZOVNIC

• Pri nakupu letalskih vozovnic veljajo Splošni pogoji posameznih letalskih prevoznikov.

XII. POTNI DOKUMENTI

• Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list še najmanj 6 mesecev od zadnjega dneva potovanja in v potnem listu ustrezno število prostih strani za morebitne potrebne vizume, za države, v katere vstopa na potovanju.
• Vse morebitne vizume si je potnik dolžan urediti sam, razen v primerih, ko je v posameznem programu posebej določeno, da te pridobi za potnika ODPELJI.SE. ODPELJI.SE v takšnem primeru ureja vizume samo za slovenske državljane.
• V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in ODPELJI.SE za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.
• Potnik mora najkasneje v roku 3 delovnih dneh po prijavi predložiti potrebne podatke in dokumente za potovanje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna ODPELJI.SE tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum ODPELJI.SE, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma ODPELJI.SE potniku ne vrača. Posredovanje ODPELJI.SE pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.
• Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

XIII. IZGUBA DOKUMENTOV


• Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika ODPELJI.SE.
• V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja, prav tako ni upravičen do povrnitve stroškov, če mora zaradi izgube ali kraje dokumentov podaljšati potovanje.

XIV. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI 

• Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje.
• Če potnik zaradi nespoštovanja predpisov ne more nastopiti ali nadaljevati programa, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.
• Potnik si je pred potovanjem dolžan sam urediti vse potrebne vizume ter morebitna cepljenja za vstop v državo, v katero potuje.
• O morebitnih potrebnih vizumih za slovenske državljane se informacija dobi na konzularnem oddelku Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

XV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

• Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.
• Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po prijavi ali plačilu akontacije in to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe.
• V primeru, da so za vstop v določeno državo zahtevana cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji in se sam informirati glede le teh.
• ODPELJI.SE ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.
• O morebitnih potrebnih cepljenjih se informacija dobi na Zavodu za zdravstveno varstvo Republike Slovenije.

XVI. PRTLJAGA

• Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.
• Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
• ODPELJI.SE ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.
• Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu.
• V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.
• Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
• ODPELJI.SE ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (avtobusov, letal, ladij ipd.).

XVII. POTOVANJE Z OTROKI

• Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.
• V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

XVIII. POTOVANJE Z DOMAČIMI ŽIVALMI

• V primeru, da želite na dopust vzeti tudi domače živali, se morate na prodajnem mestu pozanimati, ali bo to sploh mogoče in če, pod kakšnimi pogoji.
• ODPELJI.SE mora v tem primeru prositi letalskega prevoznika za potrditev in v objektu nastanitve preveriti, če so domače živali v izbranem objektu dovoljene.
• Nato vam ODPELJI.SE posreduje informacijo o ceni.

XIX. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

• Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih ODPELJI.SE so označene s številom zvezdic oz. kategorijo objektov.
• Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani ODPELJI.SE, zato ODPELJI.SE zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno ODPELJI.SE.
• Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

XX. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

• Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,.), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.
• Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; ODPELJI.SE nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
• V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah potniki niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno 12.00 ure do približno 12.00 ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.
• Sobe so načeloma vseljive po 12.00 uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10.00 ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje.
• V nekaterih hotelih je klimatska naprava upravljana s strani hotela, kar pomeni, da klima deluje ob določenih urah.
• Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.
• Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti insektom.
• Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji.
• V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oz. posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oz. zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

XXI. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

• V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti ODPELJI.SE, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo.
• Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da ODPELJI.SE takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti.
• V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

XXII. ZIMOVANJE

• Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato ODPELJI.SE ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

XXIII. PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE”

• Vsa ponudba v zadnjem hipu oziroma “last minute” programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni.
• Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku ODPELJI.SE v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno.

XXIV. PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

• Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo.
• Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3* ali 4*), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12.00 do 12.00 ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

XXV. MEDCELINSKA POTOVANJA

• Prijave potnikov za medcelinska potovanja sprejema ODPELJI.SE in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest v hotelih ali na letalih.
• Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 30% vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 15 dni pred pričetkom programa.
• ODPELJI.SE ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oz. ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
• Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato ODPELJI.SE ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XXVI. INFORMACIJE

• Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo ODPELJI.SE bolj kot navedbe v programu.
• V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
• Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato ODPELJI.SE ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.
• Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh ODPELJI.SE nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XXVII. OBVESTILO PRED ODHODOM

• Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, boste najkasneje 5 dni pred odhodom prejeli obvestilo, ki bo vsebovalo dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.
• Če obvestila v tem roku ne boste prejeli, se obvezno oglasite na prodajnem mestu, kjer ste se prijavili, osebno ali po telefonu, sicer bomo domnevali, da ste obvestilo prejeli.
• Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

XXVIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

• Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve.
• Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku 60 dni po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, ODPELJI.SE le-te vsebinsko ne obravnava.
• Brez pisne reklamacije ODPELJI.SE ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.
• K pisnemu zahtevku mora potnik priložiti ustrezno potrdilo predstavnika, hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
• Priporočamo, da reklamacijo odpošljete s priporočeno pošiljko in dokazilo o priporočeni pošiljki shranite.
• ODPELJI.SE ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več potnikov-imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.
• Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi ODPELJI.SE prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima ODPELJI.SE pravico do odpovedi ali do spremembe programa.
• Reklamacijski postopek:
1) Takoj v kraju samem potnik v najkrajšem času reklamira neustrezno storitev pri predstavniku ODPELJI.SE (ali lokalnemu agentu, ki ga je pooblastil ODPELJI.SE), v njegovi prisotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, ODPELJI.SE ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.
2) Če po krivdi ODPELJI.SE ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, pod pogojem, da je o nastalih razmerah takoj obvestil ODPELJI.SE na dežurni telefon +386 41 652 472, dosegljiv 24 ur na dan. Če potnik brez posveta z agencijo ODPELJI.SE ureja zadeve, si rezerviral drugo hotelsko namestitev, druge letalske prevoze itd., v tem primeru ni upravičen do odškodnine oziroma povračila stroškov, nastalih v omenjenem primeru.
• Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom izpolni reklamacijsko poročilo.
• Najkasneje v 60 dneh po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti reklamacijsko poročilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. ODPELJI.SE bo upošteval samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.
• ODPELJI.SE je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev.
• ODPELJI.SE ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je potnik omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja.
• ODPELJI.SE bo reševal samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju samem.
• Največje nadomestilo zaradi reklamacije lahko doseže znesek reklamiranega dela aranžmaja, ne pa storitve, ki jo je potnik že dobil, kot tudi ne celotnega zneska aranžmaja. S tem ugasne pravica kupca do nadomestila idealne škode.

XXIX. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA ODPELJI.SE

• ODPELJI.SE si pridržuje pravico, da v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov odpove program najpozneje 7 dni pred odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno število potnikov.
• Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
• za izlete in potovanja z avtobusom najmanj 30 potnikov,
• za izlete in potovanja na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,
• za izlete in potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 10 potnikov,
• za izlete in potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80 % zasedenosti le-teh.
• Prav tako si ODPELJI.SE pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za ODPELJI.SE pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.
• ODPELJI.SE si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ODPELJI.SE ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.
• ODPELJI.SE ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen, v koliko so le te nastale zaradi odločitev državnih organov ali državnih agencij, na katere kot posrednik ne more vplivati. ODPELJI.SE ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.
• V primeru, da ODPELJI.SE odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom.
• O kakršnikoli naknadni spremembi programa ODPELJI.SE potnike pisno ali ustno nemudoma obvesti.
• V primeru, da stanje v kraju samem ODPELJI.SE ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko ODPELJI.SE namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.
• ODPELJI.SE ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu.
• ODPELJI.SE ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

XXX. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

• ODPELJI.SE ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.
• Vsi programi, kjer nastopa ODPELJI.SE kot posrednik, so posebej označeni, ODPELJI.SE je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju/računu.
• Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.
• Šteje se, da ODPELJI.SE prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.
• Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

XXXI. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

• V primeru telefonskega naročila oz. prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.
• Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve ODPELJI.SE, v primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XXXII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

• V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani ODPELJI.SE.
• V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani ODPELJI.SE nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe.
• Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program ODPELJI.SE prek interneta.
• Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

XXXIII. UPORABA PODATKOV

• ODPELJI.SE vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
• Šteje se, da potnik s plačilom akontacije pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi.
• Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XXXIV. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.


Splošni pogoji in navodila za turistične programe turistične agencije ODPELJI.SE veljajo od 25.08.2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram